Gemakkelijk in gebruik

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Bibzies: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Trendy Eco B.V., gevestigd aan Schansweg 26, 7788AA te Anerveen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 05081951.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Bibzies een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Bibzies en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Bibzies en de Klant tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Bibzies zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Bibzies en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Bibzies en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Bibzies geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Bibzies op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Abonnement: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten.
 8. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Bibzies aan de Klant te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, luierboxen, proefboxen en aanverwante artikelen.
 9. Webwinkel: www.bibzies.nl.

10. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bibzies en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de totstandkoming waarvan derden door Bibzies worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van Bibzies, haar bestuurder(s), medewerker(s), eventuele groepsmaatschappij(en), leverancier(s), en eventuele andere door haar ingeschakelde derden.
 4. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Bibzies is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Bibzies kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Klant.
 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Bibzies dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Een aanbod van Bibzies geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Bibzies gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Klant ter hand te stellen.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Bibzies, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bibzies anders aangeeft.
 5. In geval de Overeenkomst via de Webwinkel wordt gesloten, zal Bibzies de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bibzies nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | UITVOERING, ANNULEREN EN AANPASSEN VAN ABONNEMENTEN

 1. Abonnementen voorzien in de regelmatige levering van Producten. In geval van een ‘Luierbox’ geschiedt levering om het aantal door de Klant bij totstandkoming van het Abonnement geselecteerde weken, waarbij de Klant tevens de eerste afleverdatum selecteert. In geval van een ‘Light proefbox’ wordt, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, omstreeks 14 dagen na totstandkoming van het Abonnement een luierbox geleverd die gebaseerd is op de maat van de oorspronkelijk bestelde proefbox en vervolgens wordt dezelfde soort luierbox om de vier weken opnieuw aan de Klant geleverd. In geval van een ‘Heavy proefbox’ wordt, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, omstreeks 21 dagen na totstandkoming van het Abonnement opnieuw dezelfde soort proefbox geleverd en vervolgens wordt dezelfde soort proefbox om de vier weken aan de Klant geleverd.
 2. In geval van een ‘Light proefbox’ kan de Klant tot 9 dagen na totstandkoming van het Abonnement de vervolglevering middels zijn account op de Website annuleren of wijzigen. Hetzelfde geldt voor de ‘Heavy proefbox’, met dien verstande dat annulering en wijziging in dat geval mogelijk is tot 14 dagen na totstandkoming van het Abonnement. Vorenstaande laat de rechten van de Consument zoals bedoeld in artikel 5 onverlet.
 3. Ieder Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging. Opzegging dient, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, te geschieden uiterlijk 11 dagen vóór levering van de vervolgleverantie. Opzegging door de Klant dient te geschieden middels het account van de Klant op de Website. Indien het Abonnement niet tijdig wordt opgezegd, eindigt het Abonnement meteen na de volgende levering. Wijziging van het Abonnement is eveneens mogelijk binnen deze termijn van 11 dagen en dient eveneens middels het account van de Klant op de Website te geschieden.
 4. Het wijzigen van een Abonnement zoals bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel is uitsluitend mogelijk met betrekking tot wijzigingen die onder het account van de Klant op de Website door Bibzies mogelijk worden gemaakt.
 5. Indien ten aanzien van een levering telefonisch is overeengekomen dat de Producten worden afgehaald op locatie van Bibzies, geldt dit uitsluitend ten aanzien van die leverantie uit het Abonnement waarvoor die afspraak is gemaakt.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn contactgegevens, waaronder mede begrepen het bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn, zal Bibzies de bestelling binnen drie tot vijf dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten opnieuw in rekening brengen.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen ontbinden. Indien de Overeenkomst op Afstand een Abonnement betreft, komt dit recht de Consument uitsluitend toe tot 14 dagen na ontvangst van de eerste leverantie.
 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:

a)     de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken. Deze uitsluitingsgrond geldt in elk geval ten aanzien van geleverde luiers (in welke soort box dan ook), alsook babydoekjes;

b)    een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens de wet is uitgesloten.

 1. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Bibzies aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Bibzies. Zo spoedig mogelijk nadat Bibzies in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Bibzies de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het te retourneren Product en de verpakking daarvan. De Consument mag het Product slechts in die mate hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel ook zou mogen doen. Ten aanzien van geleverde luiers (in welke soort box dan ook), alsook babydoekjes en eventuele andere hygiëneproducten, geldt dat het recht van ontbinding vervalt als de directe verpakking daarvan is geopend. De box als zodanig mag wel voorzichtig worden geopend zolang de verpakking van de hygiëneproducten zelf maar niet wordt geopend.
 3. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het Product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Bibzies retourneren.
 4. De Consument is aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Bibzies is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de van de Consument reeds ontvangen betaling.
 5. Teruglevering van het geleverde dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 6. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van het reeds geleverde voor rekening van de Consument.
 7. Bibzies zal de reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits het reeds geleverde door Bibzies is terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat het geleverde daadwerkelijk retour is gezonden.

10. Bibzies is niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Bibzies aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 6. | LEVERING

 1. Afhankelijk van hetgeen ter zake uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, vindt de levering van de Producten plaats door verzending daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres of afhaalpunt, dan wel afhalen daarvan door of namens de Klant op locatie van Bibzies. Afhalen van bestellingen op locatie van Bibzies geschiedt uitsluitend op telefonische afspraak.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant niet gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.
 4. In het geval dat de Klant afname van de Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Klant op eerste verzoek van Bibzies mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan zeven dagen na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Bibzies is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
 5. Indien Bibzies bij toepassing van lid 4 noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de Klant zijn afnameverplichting jegens Bibzies deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 7. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Alle leveringstermijnen waartoe Bibzies zich jegens de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Bibzies mogelijk mede afhankelijk van derden, zoals de transporteur. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Bibzies toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 9, worden de verplichtingen van Bibzies opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Bibzies toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Bibzies niet eerder in dan nadat de Klant Bibzies Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Bibzies na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Verzuim van Bibzies als gevolg van een aan Bibzies toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Klant recht op ontbinding van de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE

 1. Bibzies garandeert slechts dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Bibzies verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de Producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel. Dit doet evenwel niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Bibzies kunnen doen gelden.
 2. De Klant dient de Producten bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken. Hierbij dient de Klant vast te stellen of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, te weten of de juiste Producten zijn afgeleverd, of de Producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden aan het normaal gebruik van de Producten, en/of ook de kwantiteit overeenstemt met de gemaakte afspraken.
 3. Gebreken of tekorten met betrekking tot de Producten dient de Klant onverwijld, althans binnen twee dagen na de aflevering, per e-mail (info@bibzies.nl) te melden, bij gebreke waarvan de Klant zich niet meer op een gebrek of tekort kan beroepen.
 4. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot betaling en afname van gedane afleveringen, onverkort bestaan. Afgeleverde Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 5, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming aan Bibzies worden geretourneerd.
 5. Het bepaalde in het voorgaande van dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet, onder meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument bij Bibzies is geklaagd.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Bibzies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, waaronder mede begrepen een fout of tekortkoming van de leverancier of transporteur van Bibzies waardoor Bibzies haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet-tijdig kan nakomen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Bibzies bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te vorderen voor het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Bibzies is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Bibzies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Bibzies gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Bibzies verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. De Klant is verplicht de schade die Bibzies ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Bibzies de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Bibzies nog op de Klant heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN EN BETALINGEN

 1. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders door Bibzies is vermeld, zijn alle door Bibzies vermelde prijzen exclusief bezorgkosten, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop vóór totstandkoming van de Overeenkomst de totaalprijs wordt vermeld, inclusief bezorgkosten. De hoogte van de bezorgkosten worden op de Website vermeld, kunnen steeds wijzigen en zijn afhankelijk van de plaats van bestemming.
 2. Bibzies behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in abonnementsvorm aangeboden Producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, waarbij Bibzies de Klant uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Klant de mogelijkheid heeft om het Abonnement binnen 10 dagen na die kennisgeving op te zeggen zonder dat de Klant enige vergoeding verschuldigd is voor nog niet geleverde Producten.
 3. Betaling dient te geschieden op (een van) de daartoe door Bibzies aangewezen wijze, binnen de door Bibzies vermelde of aangezegde termijn. In geval van een Abonnement wordt het verschuldigde bedrag, per leverantie, automatisch van de bankrekening van de Klant geïncasseerd. De Klant verstrekt daartoe bij het aangaan van het Abonnement een SEPA-machtiging.
 4. Zolang de Klant jegens Bibzies in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting, is Bibzies niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Bibzies is gerechtigd om de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Klant een Consument is.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant aan Bibzies verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 12. | KORTINGSCODES, GIFTCARDS, ACTIES EN AANBIEDINGEN

 1. Kortingscodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Bibzies wordt vermeld bij uitgifte daarvan.
 2. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 3. Bibzies’ kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. De kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende Klanten te verwerven (via persoonlijke sociale media kanalen, e-mail en mond-tot-mond). Het aanbieden van een kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
 4. De Klant kan ten hoogste € 5,- korting ontvangen bij gebruik van zijn kortingscode.
 5. Het is in geen geval toegestaan om de merknamen van Sicell, Nuvolotti, Oppla, Morbidea en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen URL-combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
 6. Iedere (poging tot) fraude of andere onrechtmatige handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de kortingscodes wordt ontzegd. Bibzies behoudt zich het recht om eventueel reeds verkregen korting en het opgebouwde tegoed, met terugwerkende kracht te verrekenen.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Bibzies draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Klant verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Bibzies kan worden toegerekend.
 2. Bibzies is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Klant voor toegang tot zijn account op de Website. Alle handelingen die op het account van de Klant worden verricht, worden de Klant toegerekend.
 3. Bibzies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht Bibzies ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Bibzies te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Bibzies hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Bibzies ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Bibzies is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Bibzies betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bibzies nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Bibzies afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Bibzies dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Bibzies bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De Klant en in het bijzonder de wederverkoper van de Producten, vrijwaart Bibzies van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Bibzies toerekenbaar is. Indien Bibzies uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Bibzies zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bibzies, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bibzies en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle Producten blijven eigendom van Bibzies totdat de Klant ter zake de betreffende levering al zijn betalingsverplichtingen jegens Bibzies is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsvoering redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht, is het de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Bibzies te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Bibzies hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij verkoop en/of levering door de Klant aan derden in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant verschuldigde, terstond volledig opeisbaar.
 6. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Bibzies of door Bibzies aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Klant dient Bibzies op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

ARTIKEL 15. | BIJZONDERE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door Bibzies te leveren Producten voor wederverkoop door de Klant bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de Klant voor eigen rekening en risico van de Klant.
 2. Elke samenwerking tussen Bibzies en de Klant die als wederverkoper optreedt is, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Bibzies is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. Bibzies garandeert de Klant de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde Producten. De Klant die als wederverkoper van de Producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 4. Bibzies verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de door Bibzies gehanteerde merknamen, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de wederverkoopactiviteiten van de Klant redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Bibzies met betrekking tot het gebruik daarvan.
 5. De wederverkoper is verplicht om de door Bibzies gehanteerde merknamen en -tekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de Producten. Het is de Klant niet toegestaan enige merknaam of enig merkteken van de Producten te verwijderen of deze te wijzigen, of enige eigen merknaam aan de Producten te verbinden of om eigen merktekens op de Producten aan te brengen.

 ARTIKEL 16. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Bibzies.
 2. Bij Bibzies ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst slechts overdragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere Partij, met dien verstande dat de Klant hierbij reeds onherroepelijk zijn toestemming verleent voor de overdracht door Bibzies van al haar rechten en verplichtingen in het kader van de overdracht van haar onderneming.
 2. Bibzies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de gewijzigde algemene voorwaarden geen toepassing vinden op reeds tot stand gekomen Overeenkomsten.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Bibzies aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.